فرم نظرسنجی واحد انفورماتیک

پردیس بین المللی کیش دانشگاه تهران
اداره پژوهش*
دانشجوی ورودی سال تحصیلی

*
ورودی نیمسال تحصیلی :

گروه آموزشی :

*
رشته تحصیلی :
 

*
مقطع تحصیلی:

------------------------------------------------------------------

لطفا موارد ذیل را با انتخاب یکی از گزینه ها ارزیابی فرمایید.

*
نظرسنجی

ردیف لطفا موارد ذیل را با انتخاب یکی از گزینه ها ارزیابی فرمایید. عالی خوب متوسط ضعیف
1 مبلمان و چیدمان سایت ها
2 سرمایش، گرمایش و تهویه سایت ها
3 نور و روشنایی سایت ها
4 امکانات فیزیکی (تعداد کامپیوترها، تعداد صندلی ها و....)
5 سرعت اینترنت (با درنظرگرفتن سرعت نسبی اینترنت درکشورمان)
6 کیفیت سخت افزاری کامپیوترها
7 کیفیت نرم افزاری کامپیوترها
8 بازه زمانی استفاده از سایت ها
9 کیفیت پاسخگویی همکاران بخش IT )به لحاظ علمی و مهارتی )
10 نحوه پاسخگویی همکاران بخش IT (به لحاظ حسن اخلاق و رفتار)
11 نحوه پذیرش، رسیدگی و پاسخگویی مدیر واحد فناوری اطلاعات
12 میزان دسترسی به اینترنت در صورت سکونت درخوابگاه
13 سرعت پاسخگویی به مشکلات اینترنتی در خوابگاه

  


کد امنیتی :
لطفا کد امنیتی نمایش داده شده در شکل فوق را وارد کنید.